Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2018

Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
2046 76fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
2652 cf5e
0987 909d
Reposted fromursa-major ursa-major viakeeplooking keeplooking
3762 cd27 1000
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
8451 744d
Reposted fromcalifornia-love california-love viamarkotna markotna
6549 7fd2
Reposted fromhagis hagis viamarkotna markotna
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamarkotna markotna
2104 90f2
Reposted fromkarahippie karahippie viamefir mefir
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viamefir mefir
2549 8540
Reposted fromunr-eal unr-eal viamefir mefir
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamefir mefir
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viamefir mefir
8939 c71d
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viamefir mefir
2437 4d7d
Reposted fromdziewcze dziewcze viamefir mefir
3569 7b17
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
0499 8eaa
Reposted fromowca owca viascorpix scorpix
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabarock barock
6900 e095
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittle-things little-things
down from the mountains
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl