Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2018

8019 8a39
Reposted fromseaweed seaweed vianikotyna nikotyna
1588 5465 1000
Reposted fromdoener doener vianikotyna nikotyna
7390 ba8c 1000
Reposted fromerial erial vianikotyna nikotyna
Reposted fromFlau Flau viabarock barock
7764 6688 1000
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viabarock barock
2769 7c84
Reposted fromsavatage savatage viasoundofsilence soundofsilence
1401 0e0e
the ultimate recycling D:
0549 f7c9
7572 12cb
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabarock barock
0030 e33d
Reposted fromoutoflove outoflove viasoundofsilence soundofsilence
1485 ec31
Reposted from4777727772 4777727772 viamarkotna markotna
Jeśli dajesz się poderwać w klubie, po browarze, to nie zakładaj, że chłopak ma za paskiem u spodni gałęzie do wicia z tobą gniazda rodzinnego.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarkotna markotna

April 02 2018

7143 8cdd
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittle-things little-things
3388 3645
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakeeplooking keeplooking
7313 f599
3360 8b5f
Reposted fromowca owca viabegformore begformore
9144 0db6
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl