Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2019

6596 7747

swands:

Selene

Albert Aublet / Jules Louis Machard

Reposted fromfagshionista fagshionista viascorpix scorpix
7571 75a0
Reposted froms3 s3 viascorpix scorpix
6633 4886
9687 b91e
Reposted fromsosna sosna viabarszczowa barszczowa
1002 f845
Reposted fromscorpix scorpix

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
4160 faa1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoundofsilence soundofsilence
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
7597 2ed3
Nie wiem czy chcę.
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialexxie lexxie
9339 cfe1
Reposted fromhagis hagis viascorpix scorpix
7314 d21c
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viascorpix scorpix
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
1645 2444 1000
Reposted fromscorpix scorpix
0618 95c4
Reposted fromtfu tfu viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
1799 ea9e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl