Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2017

8306 d1c9 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vialexxie lexxie

February 23 2017

3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakeeplooking keeplooking
Nie pozwól nikomu by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— znalezione
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viasarkastyczna sarkastyczna
6538 78df
Reposted fromdropsbox dropsbox viasarkastyczna sarkastyczna
4531 dc49 500
Reposted fromtwice twice viasarkastyczna sarkastyczna
2342 1efb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viasarkastyczna sarkastyczna
0428 7c29
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
1786 8244
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viasarkastyczna sarkastyczna
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu.  - Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem. 
— Láska nebeská / Mariusz Szczygieł
Reposted fromciarka ciarka viakeeplooking keeplooking
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viafearoflove fearoflove
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viafearoflove fearoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl