Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

6382 fcf2
Reposted fromluron luron viascorpix scorpix
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
6127 1735
Reposted fromMadristas Madristas viamolotovcupcake molotovcupcake
2928 976c
Reposted fromnazarena nazarena viabarock barock
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialexxie lexxie
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
0991 f232
Reposted fromluron luron viasoundofsilence soundofsilence
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
– Chciałaby pani jeszcze się kiedyś zakochać? - Nie… Na pewno nie. I to nawet nie jest moje życzenie. Ja po prostu wiem, że już się nigdy nie zakocham. – Jak to? Można wiedzieć, że już się nigdy nie spotka kogoś, kto stanie się bliski sercu? - Ja to wiem, bo nie chcę już miłości. Zawsze panowałam nad swoimi uczuciami i na miłość sobie pozwalałam albo nie.
— Krystyna Janda
Reposted fromparafina parafina viadifferent different
7709 c018
Reposted fromteijakool teijakool viascorpix scorpix
7250 064c
Reposted fromMadristas Madristas viascorpix scorpix
0195 6938
Reposted fromnutt nutt viascorpix scorpix
3857 0473
Reposted fromGIFer GIFer viabegformore begformore
0354 bcb0
Reposted fromtfu tfu viabarock barock
A może dopiero o tej drugiej w nocy jesteś sobą?
— Marco Kubiś
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl