Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

Reposted fromtfu tfu viainyou inyou
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viainyou inyou
9833 e8d8 500
Reposted fromshakeme shakeme viamalinowowa malinowowa
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromcarly carly viamalinowowa malinowowa
Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhormeza hormeza viamalinowowa malinowowa
7731 e4c3 500
2079 c724
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalinowowa malinowowa
1490 36fa 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viaCiambelle Ciambelle
0461 8a52 500
przeraża mnie to, jak ja łatwo marnuję czas.
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie viaCiambelle Ciambelle
0947 f258 500
Reposted fromtfu tfu viamarkotna markotna
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarkotna markotna
Nigdy nie masz pewności
4909 b85a 500
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl