Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianivea nivea
5550 32fd
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabarszczowa barszczowa
Sponsored post
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
2866 f114 1000
Reposted frompiehus piehus viabarszczowa barszczowa
Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zagubionego siebie.
— Mariusz Maślanka, "Na imię mam Jestem"
9039 51b1
Reposted fromtfu tfu viabegformore begformore

January 31 2019

8752 2167
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viascorpix scorpix
4931 673e
Reposted frompulperybka pulperybka viascorpix scorpix
4843 b2f2
Reposted fromnoelya noelya viamalinowowa malinowowa
summer chill
Reposted fromcats cats viamalinowowa malinowowa
0933 1860
5293 c472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafeatherr featherr
0513 17d5 1000
Reposted fromonlyman onlyman viadiedrunk diedrunk
1248 1cd6
Reposted fromzielono zielono viakatkad katkad
Reposted fromshakeme shakeme viakatkad katkad
Reposted fromshakeme shakeme viakatkad katkad
3923 37df
Reposted fromcocomove cocomove viakatkad katkad
4141 f85d
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viadiedrunk diedrunk

January 04 2019

4191 6b8f
Reposted fromTamahl Tamahl viakatkad katkad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...